Regulaminy

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Sprawny w Zawodzie – Stolarz

I. Cele konkursu:
 1. Umożliwienie rywalizacji uczniów klas III w grupie zawodowej stolarskiej w zakresie sprawności
 2. Wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych oraz wytwarzanie atmosfery fachowości i prestiżu zawodowego.
 3. Zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólnozawodowym.
 4. Analiza tematyki programów w aspekcie możliwości i jakości  ich realizacji.
 5. Umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń.
 6. Popularyzacja szkolenia zawodowego w zawodach  branży drzewnej.
 7. Zwiększenie zakresu upowszechnienia idei organizacji konkursów zawodowych.
 8. Umożliwianie i upowszechnianie kontaktów, zakładów przemysłowych branży drzewnej, ze szkolnictwem zawodowym.
II. Założenia:
 1. Organizatorzy proponują, by finał konkursu posiadał rangę ogólnopolską.
 2. Proponuje się, by  finał konkursu poprzedzony był edycją szkolną konkursu, w ramach której wyłonieni zostaną uczniowie biorący udział w finale. Edycję szkolną przeprowadzają szkoły we własnym zakresie.
 3. Do konkursu można zgłosić: maksymalnie trzech uczniów z danej szkoły.
 4. Zakładamy, że w konkursie wezmą udział wszystkie zainteresowane szkoły zawodowe posiadające oddziały o profilu – stolarz.
 5. Zgłoszenia do konkursu należy kierować na adres organizatora konkursu w nieprzekraczalnym terminie ogłoszonym osobno na stronie internetowej konkursu.
 6. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w konkursie uczniów z klasy niższych lub z klas programowo pokrewnych.
 7. Zakłada się, że zdobywcy I, II i III miejsca nagrodzeni zostaną dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, natomiast zdobywcy IV i V miejsca otrzymują odpowiednio I i II wyróżnienie.
 8. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie.
 9. Przebieg konkursu będzie obejmował:
 • Część teoretyczną, (około 1 godz.),Opracowana w postaci testu wyboru oraz zestawu pytań, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania oraz dostępną literaturą zawodową, na które należy podać krótką odpowiedź,
 • Część praktyczną (około 4 godz.), która składać się będzie z trzech etapów:
  1. Etap 1 – polega na wykonaniu za pomocą obróbki ręcznej z użyciem narzędzi ręcznych zadania konkursowego, w którym ocenie podlegać będzie dokładność wykonania elementu konkursowego: 
  2. Etap 2 – polega na wykonaniu ćwiczenia, w którym uczeń będzie musiał podać dokładną nazwę przygotowanych eksponatów , określić typ konstrukcji, rozpoznać materiał lub gatunek drewna itp.
  3. Etap 3 – polega na wykonaniu zadań technologicznych w tym zadań z użyciem elektronarzędzi.
 1. Zakres i treść zadań konkursowych (teoretycznych i praktycznych)  ustalona i przygotowana  zostanie przez organizatora konkursu. Temat pracy konkursowej wykonywanej w etapie 1 części praktycznej  konkursu będzie znany uczestnikom konkursu wcześniej w celu umożliwienia uczniom wykonania pracy próbnej oraz wykorzystanie zadania na etapie eliminacji szkolnych. Temat ten  podany będzie oficjalnie na stronie internetowej konkursu.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa, która również dokona oceny prac konkursowych i ogłosi wyniki końcowe konkursu.
 3. Komisję konkursową tworzyć będą:
  1. przewodniczący komisji ( wyznaczony przez organizatora),
  2. członkowie komisji (nauczyciele, opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie).
 4. Miejscem organizacji konkursu jest  Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego 
  w Oświęcimiu ul. Jagiełły 10.
 5. Termin odbycia konkursu: miesiąc marzec danego roku.
 6. Wszelkie informacje dotyczące konkursu jak i dane kontaktowe z organizatorami, dostępne będą na stronie internetowej konkursu:  sprawnywzawodzie.com
III. Kryteria oceny prac konkursowych:

Kryteria oceny prac konkursowych opracowane będą przez organizatora konkursu zgodnie z założeniami:

 1. Przyjmuje się, że ocena zadań konkursowych będzie dokonywana w skali punktowej, gdzie maksymalnie będzie do zdobycia 100 punktów.
 2. Przyjmuje się, że rozkład punktów będzie obejmował 40 – 50 % punktów na część teoretyczną natomiast 50 – 60 % punktów na część praktyczną.
 3. Kryteria oceny muszą być tak opracowane aby miały charakter wymierny i obiektywny.
IV. Dokumentacja konkursowa:
 1. Lista  uczestników konkursu .
 2. Harmonogram przebiegu konkursu.
 3. Arkusze zadań konkursowych.
 4. Zestawienie oceny części teoretycznej i praktycznej.
 5. Zestawienie łączne wyników konkursu.
V. Organizatorzy konkursu:
 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu    ul. Jagiełły 10
 2. Zespół Szkół Zawodowych  im. K.E.N. w Kalwarii Zebrzydowskiej    ul. Jana Pawła II

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Sprawny w Zawodzie – Technik Technologii Drewna

I. Cele konkursu:
 1. Umożliwienie rywalizacji uczniów klas IV, najstarszych w grupie zawodowej w zakresie sprawności zawodowej .
 2. Wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych oraz wytwarzanie atmosfery fachowości 
  i prestiżu zawodowego.
 3. Zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólnozawodowym.
 4. Analiza tematyki programów w aspekcie możliwości i jakości  ich realizacji.
 5. Umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń.
 6. Popularyzacja szkolenia zawodowego w zawodach  branży drzewnej.
 7. Zwiększenie zakresu upowszechnienia idei organizacji konkursów zawodowych.
 8. Umożliwianie i upowszechnianie kontaktów, zakładów przemysłowych branży drzewnej, ze szkolnictwem zawodowym.
II. Założenia:
 1. Organizatorzy proponują, by finał konkursu posiadał rangę ogólnopolską.
 2. Proponuje się, by  finał konkursu poprzedzony był edycją szkolną konkursu, w ramach której wyłonieni zostaną uczniowie biorący udział w finale. Edycję szkolną przeprowadzają szkoły we własnym zakresie.
 3. Do konkursu można zgłosić: maksymalnie trzech uczniów z danej szkoły.
 4. Zakładamy, że w konkursie wezmą udział wszystkie zainteresowane szkoły zawodowe posiadające oddziały o profilu – technik technologii drewna.
 5. Zgłoszenia do konkursu należy kierować na adres organizatora konkursu w nieprzekraczalnym terminie ogłoszonym osobno na stronie internetowej konkursu.
 6. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w konkursie uczniów z klasy niższych lub z klas programowo pokrewnych.
 7. Zakłada się, że zdobywcy I, II i III miejsca nagrodzeni zostaną dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, natomiast zdobywcy IV i V miejsca otrzymują odpowiednio I i II wyróżnienie.
 8. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie.
 9. Przebieg konkursu będzie obejmował:
 • Część teoretyczną,  ( około 1 godz. ),       Opracowana w postaci testu wyboru oraz zestawu pytań, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania oraz dostępną literaturą zawodową, na które należy podać krótką odpowiedź,
 • Część praktyczną ( około 4 godz. ), która składać się będzie z trzech etapów:
  1. Etap 1 – polega na wykonaniu za pomocą obróbki ręcznej z użyciem narzędzi ręcznych zadania konkursowego, w którym ocenie podlegać będzie dokładność wykonania elementu konkursowego: 
  2. Etap 2 – polega na wykonaniu ćwiczenia, w którym uczeń będzie musiał podać dokładną nazwę przygotowanych eksponatów , określić typ konstrukcji, rozpoznać materiał lub gatunek drewna itp.
  3. Etap 3 – polega na wykonaniu zadań technologicznych w tym zadań z użyciem elektronarzędzi.
 1. Zakres i treść zadań konkursowych (teoretycznych i praktycznych)  ustalona i przygotowana  zostanie przez organizatora konkursu. Temat pracy konkursowej wykonywanej w etapie 1 części praktycznej  konkursu będzie znany uczestnikom konkursu wcześniej w celu umożliwienia uczniom wykonania pracy próbnej oraz wykorzystanie zadania na etapie eliminacji szkolnych. Temat ten  podany będzie oficjalnie na stronie internetowej konkursu.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa, która również dokona oceny prac konkursowych i ogłosi wyniki końcowe konkursu.
 3. Komisję konkursową tworzyć będą:
  1. przewodniczący komisji ( wyznaczony przez organizatora),
  2. członkowie komisji (nauczyciele, opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie).
 4. Miejscem organizacji konkursu jest  Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego 
  w Oświęcimiu ul. Jagiełły 10.
 5. Termin odbycia konkursu: miesiąc marzec danego roku.
 6. Wszelkie informacje dotyczące konkursu jak i dane kontaktowe z organizatorami, dostępne będą na stronie internetowej konkursu:  sprawnywzawodzie.com
III. Kryteria oceny prac konkursowych:

Kryteria oceny prac konkursowych opracowane będą przez organizatora konkursu zgodnie z założeniami:

 1. Przyjmuje się, że ocena zadań konkursowych będzie dokonywana w skali punktowej, gdzie maksymalnie będzie do zdobycia 100 punktów.
 2. Przyjmuje się, że rozkład punktów będzie obejmował 50 – 60 % punktów na część teoretyczną natomiast 40 – 50 % punktów na część praktyczną.
 3. Kryteria oceny muszą być tak opracowane aby miały charakter wymierny i obiektywny.
IV. Dokumentacja konkursowa:
 1. Lista  uczestników konkursu .
 2. Harmonogram przebiegu konkursu.
 3. Arkusze zadań konkursowych.
 4. Zestawienie oceny części teoretycznej i praktycznej.
 5. Zestawienie łączne wyników konkursu.
V. Organizatorzy konkursu:
 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu ul. Jagiełły 10
 2. Zespół Szkół Zawodowych im. K.E.N. w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Jana Pawła II

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Sprawny w Zawodzie – Parkieciarz

I. Cele konkursu:

Celem konkursu było wypromowanie zawodu parkieciarza wśród uczniów szkół zawodowych, na poziomie ZSZ oraz Technikum, poprzez   praktyczne wykonywanie robót parkieciarskich z wykorzystaniem najnowszych technologii, stosowanych w parkieciarstwie.

II. Zasady Konkursu:

1) Prace konkursowe były wykonywane według projektu przedstawionego przez komisję.

2) Materiały do wykonania prac konkursowych dostarczy organizator Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich

3) Narzędzia i maszyny do wykonania prac konkursowych dostarczył Organizator Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich

II. Kryteria oceny prac:
 1. organizacja stanowiska pracy (porządek, zasady przestrzegania przepisów BHP),
 2. przebieg realizacji zadania: organizacja prac, praca na obrabiarkach,
 3. zgodność ze sztuką parkieciarską (precyzja wykonania wzoru: dokładność),
 4. staranność i czystość,
 5. stopień zaawansowania pracy,
 6. efekt końcowy.